Sunday, April 09, 2006

Greeting from Israel

Yah Khai!!!
Happy Holy Day Season
Ahk Keymah-Dimona Israel
Yah Khai!!

No comments: